Pakendiregister:
Pakendiregister
Pakendiregister


NB! 2018. AASTA PAKENDIARUANDE ESITAMISEKS PALUN SISENEGE PAKIS-E UUELE AADRESSILE: https://pakis.envir.ee/


«Pakendiregister» on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 1997. a määrusega. Register on reguleeritud pakendiseaduse ja pakendiregistri põhimäärusega; seotud ka pakendiaktsiisi seadusega. Registri asutamise ja pidamise eesmärk on Eestis turule lastud kauba pakendite, tekkinud pakendijäätmete, käibelt kõrvaldatud korduskasutuse pakendite, pakendijäätmete taaskasutamise ning taaskasutamise sihtarvude täitmise kohta arvestuse pidamine „Pakendiseadusest“ ja „Pakendiaktsiisi seadusest“ tulenevate ülesannete täitmiseks, Euroopa Komisjonile pakendijäätmetealase teabe esitamiseks ning järelevalve teostamiseks.
 • Registrisse andmete esitajateks on pakendiettevõtja „Pakendiseaduse“ tähenduses, kes ei ole kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile ja taaskasutusorganisatsioon, kes vastavalt „Pakendiseaduse“ § 16 lõikele 2 on üle võtnud pakendiettevõtjate kohustused.
 • Süsteemi kasutamine toimub mistahes hariliku internetisirvija (MS Explorer, FireFox) kaudu.
 • Kogu suhtlemine toimub standardse ja turvalise krüpteeritud side (https) kaudu.
 • Keskses serveris asuv tarkvara on kasutatav korraga paljude kasutajate poolt, sõltumata nende asukohast ja ajast.
 • Pakendiregistri haldajaks on Keskkonnaministeerium, tehnilise toimimise tagab ning andmeid töötleb KKM'i Keskkonnaagentuur.
 • Pakendiaruande esitamise tähtaeg on 01. september. Pakendiaruandeid esitatakse kalendriaasta kohta (aruandlusperiood on näiteks 01.01.2015 - 31.12.2015).
  PAKENDIREGISTRI KASUTUSJUHEND
  Keskkonnaministri 18. augusti 2009. a määruse nr 50 «Pakendiregistri registrikaardi vormid» lisa 1 ja 2 Exceli kujul
  NB! Pakendiaruannete audiitorkontroll
  Alates 1. jaanuarist 2015 peavad pakendiettevõtjad ja taaskasutusorganisatsioonid korraldama oma pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli vastavalt PakSi §-le 24 prim 1. Audiitorkontrolli saab teostada üksnes vandeaudiitor audiitortegevuse seaduse tähenduses. Seega 2014. aasta ( ehk eelmise kalendriaasta) kohta pakendiregistrisse esitatavad andmed peavad olema vandeaudiitori kontrollitud. Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli eesmärk on anda hinnang esitatud andmete õigsuse kohta ja kontrollijaks on vandeaudiitor.
 • Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas, ja taaskasutusorganisatsioon peavad korraldama andmete kontrollimise piiratud kindlustandva töövõtuna.
 • Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga viis tonni või vähem aastas, on vabastatud andmete audiitorkontrollist.
 • Pakendiettevõtja, kes on oma kohustused üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, peab korraldama andmete kontrollimise piiratud kindlustandva töövõtuna ja audiitori kokkuvõte tuleb esitada taaskasutusorganisatsioonile. Taaskasutusorganisatsiooni andmete kontrollimisel võetakse arvesse kohustuse üleandnud pakendiettevõtja vandeaudiitori kokkuvõtet.
 • NB! TAASKASUTUSTÕENDI NÕUDED
  Vastavalt Pakendiseadusele märgitakse taaskasutustõendile pakendijäätmete üleandja, pakendijäätmete liik, kood ja kogus ning pakendijäätmete üleandmise kuupäev ja transportija, taaskasutatud pakendijäätmete kogus ja taaskasutamistoimingu kood.